ร้าน akarafinejewelry ผู้จัดทำเว็บไซต์ akarafinejewelry.com ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงจัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ akarafinejewelry.com

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์
บริษัทฯ ขอแจ้งผู้ใช้งานทุกท่านทราบว่าเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดใน akarafinejewelry.com เป็นสมบัติของบริษัทฯ akarafinejewelry.com ชอบแต่เพียงผู้เดียวและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นหากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดใด ในลักษณะของการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ มิชอบ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตจาก ว่ากรณีใดใด ทาง destinyrunners.com ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธ์ดังกล่าวตามโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธ์ดังกล่าวตามโทษที่กฎหมายกำหนดไว้

ภาพและสี ที่ใช้ใน akarafinejewelry.com เป็นภาพที่ได้รับการตกแต่งมาเพื่อการโฆษณา ดังนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้ากรณีเกิดความผิดเพี้ยนของสีหรือหน้าจอ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดใด ที่ปรากฎอยู่ใน akarafinejewelry.com เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อสัญญาใดใด อันเกิดมาจากความผิดพลาดของข้อมูลที่ปรากฏบน akarafinejewelry.com

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่านที่เปิดเผยกับ akarafinejewelry.com ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ต, (IP Address) ,คุกกี้ (Cookie) หรือรายละเอียดเพิ่มเติม (Inquiry Form) และที่เป็นข้อมูลในการติดต่อกับบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลการซื้อขายสินค้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน และอื่น ๆ จะเป็นข้อมูลที่ ทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งมอบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการตามกฎหมาย ศาล หรือพนักงานสอบสวน ตามกฎหมาย

เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรธุรกิจ ซึ่งเราตกลงร่วมมือในการมอบสินค้า หรือสิ่งของ เช่น บริษัท เจริญยศ ทรานสปอร์ต จำกัด เพื่อการจัดการขนส่งสินค้า หรือสิ่งของให้ถูกต้องและพัฒนาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

ข้อมูลรวม (Aggregate Information)
บริษัทฯ เก็บข้อมูลรวมของท่านทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่ akarafinejewelry.com เช่น ข้อมูล “การคลิก” (click steam) หลายรูปแบบ ณ ตรงจุดเข้าออกจากเว็บไซต์ (ได้แก่ URLs หรือโดเมน) สถิติของจราจรในไซต์ (site traffic statistics) การเปิดหน้า (page view) อิมเพรชชั่น (impressions) ระบบปฏิบัติการ (operating system) และประเภทของบราวเซอร์ (browser)

นอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้เปิด akarafinejewelry.com เซิฟเวอร์จะล็อกไอพีแอ็ดเดรส (IP Address) ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ไอพีแอ็ดเดรสเป็นตัวเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลรวมนี้โดยทั่วไปจะไม่ระบุตัวท่านหรือสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ บริษัท ฯ อาจเก็บรวบรวม รักษา ตีพิมพ์ ส่งเสริม รายงาน ขาย หรือเปิดเผย หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของข้อมูลรวมใด ๆ โดยที่ข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่ระบุตัวท่าน หากบริษัทฯ นำข้อมูลนี้ไปแบ่งให้บริษัทอื่นใช้ ข้อมูลดังกล่าว จะไม่สามารถตามรอยได้ว่าเป็นของผู้ใช้รายหนึ่งรายใด และจะไม่มีการนำข้อมูลไปใช้เพื่อติดต่อกับท่าน หากบริษัทฯ เชื่อมข้อมูลรวมนี้กับตัวท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ภายใต้นโยบายฉบับนี้

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้สอย่างดีกับเราตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้บริการของเรา หรือจนกว่าท่านต้องการยกเลิกข้อมูลของท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสาธารณะใดใด จะไม่ถูกนำมาเปิดเผยแลกเปลี่ยน หรือขายข้อมูลให้แก่หน่วยงานใด องค์การใด หรือบริษัทใด นอกจากท่านอนุญาตให้ทางเรานำข้อมูลมาใช้งาน หรือเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้า และขนส่งสินค้าตามที่มีคำขอใช้บริการของท่าน

กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองผ่านเว็ปไซต์ แต่กรณีท่านต้องการยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้ สามารถติดต่อได้ที่ 0869265691

คุกกี้ (Cookies)
บริษัทฯ อาจใช้ประโยชน์จาก “คุกกี้” ในเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ คือ เท็กซ์ไฟล์ (text files) ขนาดเล็กที่เว็บเซิฟเวอร์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ตามที่ระบุหรือ กำหนดไว้ในซอฟท์แวร์บราวเซอร์ของผู้ใช้ คุกกี้ไม่ได้ถูกออกแบบหรือกำหนดมาให้อ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ (ยกเว้นที่เป็นเนื้อหาของคุกกี้เอง) ในทางตรงกันข้าม คุกกี้ทำหน้าที่เป็นตัวชี้ (identifier) ที่เว็บไซต์ผู้นำคุกกี้ไปวางไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ (hard drive) ของท่านรายแรก และเซิฟเวอร์เดียวกันนี้จะสามารถเรียกเนื้อหาจริงของข้อมูลคุกกี้ เพื่อระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพื่อปรับไซต์ให้เข้ากับผู้ใช้แต่ละราย สังเกตการณ์การใช้ไซต์ หรือแม้แต่กำกับการใช้ไซต์ ตามข้อมูลที่เก็บ ไว้ในโฮสต์เซิฟเวอร์ (host Server) ดังนั้น คุกกี้จึงทำหน้าที่ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ให้กับเว็บไซต์ ซึ่งจะนำไปโยงกับข้อมูลอื่น รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุกกี้นั้น

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้การเข้าไปในไซต์และบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ของเราเป็น ไปโดยอัตโนมัติ เช่น บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อออกแบบไซต์ให้เข้ากับความชอบหรือ ความสนใจส่วนตัวของท่าน หรือปรับเปลี่ยนการส่งเสริมการขายหรือการตลาดให้เข้ากับลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถติดตามดูการใช้ไซต์ เพื่อดูว่าสิ่งใดที่มีประโยชน์หรือกำลังเป็นที่นิยมและสิ่งใดที่ไม่เป็นที่ ชื่นชอบ เพื่อบริษัทฯ จะได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไซต์ ให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

หากท่านคลิกปุ่ม “Custom” ท่านจะเห็นตัวเลือกการใช้คุกกี้ โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่รับคุกกี้ ไซต์อาจทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือท่านอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเว็บไซต์

ความปลอดภัย
akarafinejewelry.com ได้ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยในเชิงพาณิชย์ในการเก็บและ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย ถูกนำไปใช้อย่างผิด ๆ เปลี่ยนแปลงหรือถูกทำลายโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่เพื่อความปลอดภัยทาง ข้อมูลผู้ใช้งานทุกท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ เว็บไซต์นี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งการเข้าสู่ฐานข้อมูลผู้ใช้จะอยู่ภายใต้การดูแล

ของผู้จัดทำ akarafinejewelry.com ผู้ที่จะเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจาก akarafinejewelry.com เป็นกรณีไป

และ ในขณะเดียวกันบริษัทฯของสงวนสิทธิ์และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ และ/หรือฮาร์ดแวร์ใดใด การถูก โจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี การจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) ข้อมูลสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยรวมถึงความผิดพลาดใดใด ที่อาจจะเกิดขึ้นในเว็บไซต์ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงบริการบางประเภทเช่น การสมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ สำหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนการใช้งานบนเว็บไซต์เท่านั้น
ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษา username และ password สำหรับเข้าใช้บริการในบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ และทุกครั้งที่สิ้นสุดการใช้งานผู้ใช้บริการควรจะ sign out ออกจากระบบ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่านอันจะทำให้ท่านได้รับความ เสียหายได้
ผู้ใช้งานตกลงที่จะมอบข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ ตามที่บริษัทฯได้ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมทั้งตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ทุกท่าน

ผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
ละเมิดสิทธิทางกฎหมายของบุคคลอื่น
กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นรวมทั้งบุคคลอื่น
กระทำการอันอยู่ในขอบข่ายของการก่ออาชญากรรม การทำลายความสงบเรียบร้อย รวมถึงกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
กระทำการเข้าถึงข้อมูลใดใดบนเว็บไซต์ และ/หรือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์นี้โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
กรณีผู้ใช้งานกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ และหรือต่อผู้อื่นใด ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดมีขึ้นแก่ผู้ได้รับความเสียหาย โดยบริษัทฯไม่จำเป็นต้องร่วมรับผิดแต่ประการใด